Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie

Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Wstęp

Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie  https://bedlno.naszgok.pl/bip/ oraz strony www.bedlno.naszgok.pl

• Data publikacji strony internetowej: 30.11.2019 r.

• Data ostatniej istotnej aktualizacji:  30.11.2019 r.

 

Nowa strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Obecna strona  nie spełnia tylko 8 spośród 49 kryteriów sukcesu międzynarodowego standardu dostępności WCAG 2.1

 

Braki, które posiada dotychczasowa strona www.

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

- pewne treści opublikowane na stronie (informacje w postaci artykułów, załączniki, zdjęcia, grafiki) mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- pojawiają się błędy w semantyce html.

- zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.

- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego lub  mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

-nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

- pliki multimedialne nie posiadają napisów i audiodeskrypcji, filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

- w niektórych nielicznych miejscach na stronie brak wymaganego kontrastu minimalnego.

 

Ułatwienia na stronie

 

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 

• formularz kontaktowy;

•  instrukcja obsługi BIP

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-12

Deklarację sporządzono na podstawie wstępnego badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków, Biuro w Łodzi.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kowalska, gok.bedlno@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 282 10 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu
7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie
Bedlno 28A
99-311 Bedlno
Tel. 24 282 10 36
e-mail: gok.bedlno@wp.pl
strona internetowa:  www.bedlno.naszgok.pl

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie mieści się w budynku pod adresem Bedlno 28A.  Budynek posiada trzy kondygnacje:

  1. parter

  2. I piętro

  3. II piętro

Do budynku prowadzą trzy wejścia: od strony drogi wojewódzkiej nr 583, drugie i trzecie wejścia od strony placu gminnego (podwórka). Do głównego wejścia prowadzą schody. Przy schodach do  wejścia z tyłu budynku  znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych o prawidłowych parametrach. Dla interesantów przeznaczone jest główne wejście. Drugie i trzecie wejście do budynku jest na poziomie chodnika na zewnątrz, (niewielkie podwyższenie).

Dostępność architektoniczna budynku na niskim poziomie  ( pochylnia, pomieszczenia biblioteczne znajdują się na pierwszym piętrze)

Przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury brakuje wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością z poprawnym oznakowaniem pionowym i poziomym. Wokół budynku jest dostępny bezpłatny parking.

W pobliżu budynku przy drodze wojewódzkiej nr 583 nie ma bezpiecznego, wyznaczonego przejścia dla pieszych z namalowanymi pasami. Chodniki przydrożne prowadzące do obiektu są nierówne a na pewnych odcinkach brakuje chodnika. Wejście główne nie posiada pochylni, szerokość drzwi wejściowych jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pochylnia znajduje się przy drzwiach z tyłu budynku prowadzących bezpośrednio do Sali widowiskowej i spełnia wymagane kryteria .

W budynku Gminnego Ośrodka Kultury brakuje rysunków/rzutów kondygnacji na każdym piętrze oraz informacji na temat rozkładu pomieszczeń,  oznaczeń pięter ułatwiających orientację w budynku. Szklane drzwi w budynku nie są oznaczone kontrastowo. Zbyt małe kontrasty pomiędzy ścianą a drzwiami, ścianą a włącznikami świateł. Wewnątrz budynku, przy schodach zamontowane są poręcze (poręcze przy schodach nie są przedłużone o 30 cm na górze i dole biegu) .

W budynku brakuje stanowiska do obsługi klienta a obsługa klienta odbywa się w poszczególnych dedykowanych pokojach budynku. Nie ma pętli indukcyjnej bądź innego urządzenia FM wspomagającego słyszenie. Podmiot nie zapewnia również usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

W budynku nie ma dostosowanych toalet. Lustro w toalecie nie znajduje się nad umywalką i nie jest uchylne (dostępne dla osób o różnym wzroście bądź na wózku). Brakuje alarmu dedykowanego dla dostępnych toalet.

W budynku nie ma  windy, co uniemożliwia dostęp do wyższych kondygnacji osobom o ograniczonej mobilności.

W budynku nie ma:

- pętli indukcyjnych,

- oznaczeń w alfabecie Braille’a,

- systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

- brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W związku z warunkami technicznym i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny.

Koordynatorem do spraw dostępności jest Anna Kowalska , dyrektor@bedlno.naszgok.pl, tel. (24) 282 10 36, którego zadaniem jest organizowanie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez  Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

 

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, zgłaszając taką chęć co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą z wyłączeniem sytuacji nagłych..

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić w Gminnym Ośrodku
Kultury w Bedlnie zamiar skorzystania z tłumacza.

 

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 

• e-mail na adres : gok.bedlno@wp.pl

• listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez instytucje)

• telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 24 282 10 36

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny